تلفن۱دفترمرکزی:  13-06133832610
تلفن۲دفترمرکزی: 67-06133907065

تلفکس۱: 06133832612
تلفکس۲: 06133907067

مدیریت دفترمرکزی:

09120267003-09161131417

آدرس:
خوزستان، اهواز، کیلومتر۲جاده اهواز-اندیمشک، شهرک حمل ونقل کالای اهواز، غرفه۶۵

email: Vatangard@gmail.com
Site: www.vatan-gard.ir